fri frakt från 390 kr beställdes före kl. 22.00, skickades idag! kundbetyg 4/5

Villkor

Dessa allmänna villkor för Thuiswinkel.org har utarbetats i samråd med konsumentföreningen inom ramen för samordningsgruppen för självreglering (CZ) i det sociala och ekonomiska rådet och kommer att börja tillämpas från och med den 1 juni 2014.

Index:
Artikel 1 - Definitioner
Artikel 2 - Näringsidkarens identitet
Artikel 3 - Tillämplighet
Artikel 4 - Erbjudandet
Artikel 5 - Avtalet
Artikel 6 - Ångerrätt
Artikel 7 - Kundernas skyldigheter vid ångerrätt
Artikel 8 - Kunder som utnyttjar sin ångerrätt och de kostnader som detta medför
Artikel 9 - Handlarens skyldigheter vid ångerrätt
Artikel 10 - Förhindrande av ångerrätten
Artikel 11 - Priset
Artikel 12 - Uppfyllande av avtalet och extra garanti
Artikel 13 - Leverans och genomförande
Artikel 14 - Transaktioner med förlängd löptid: löptid, uppsägning och förlängning
Artikel 15 - Betalning
Artikel 16 - Klagomålsförfarandet
Artikel 17 - Tvister
Artikel 18 - Garanti för filialer
Artikel 19 - Ytterligare eller andra bestämmelser
Artikel 20 - Ändring av de allmänna villkoren för Thuiswinkel.org

Artikel 1 - Definitioner
Följande definitioner gäller i dessa allmänna villkor:

 1. Tilläggsavtal: Ett avtal där en konsument skaffar produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster via ett distansavtal och en näringsidkare eller en tredje part levererar dessa produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster i enlighet med ett avtal mellan den tredje parten och näringsidkaren;
 2. ångerfrist: den period inom vilken en konsument kan utnyttja sin ångerrätt;
 3. konsument: en fysisk person vars handlingar inte utförs i syfte att uppnå mål som har samband med en handel, ett yrke eller en affärsverksamhet;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitalt innehåll: data som produceras och tillhandahålls i digital form;
 6. Transaktion med längre löptid: ett distansavtal som avser en serie produkter och/eller tjänster, där skyldigheten att leverera och/eller köpa är utspridd över en viss tidsperiod;
 7. varaktigt medium: varje medel - inklusive e-post - som gör det möjligt för en konsument eller näringsidkare att lagra information som är riktad till honom eller henne personligen på ett sätt som underlättar framtida användning eller konsultation av informationen under en period som är förenlig med det syfte som informationen är avsedd för och som underlättar oförändrad reproduktion av den lagrade informationen;
 8. ångerrätt: möjligheten för en konsument att avstå från ett distansavtal inom ångerfristen;
 9. Näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som är medlem i Thuiswinkel.org och som erbjuder produkter, (tillgång till) digitalt innehåll och/eller tjänster till konsumenter på distans;
 10. Distansavtal: ett avtal som ingås mellan en näringsidkare och en konsument inom ramen för ett system som organiseras för distansförsäljning av produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster, där en eller flera tekniker för distanskommunikation helt eller delvis används fram till och med den tidpunkt då avtalet ingås;
 11. Mall för ångerrätt: den europeiska mall för ångerrätt som finns i bilaga I till dessa villkor. Näringsidkaren är inte skyldig att tillhandahålla bilaga I om konsumenten inte har någon ångerrätt i fråga om sin beställning;
 12. Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att kommunicera om näringsidkarens erbjudande och ingå ett avtal, utan att konsumenten och näringsidkaren behöver befinna sig på samma plats vid samma tidpunkt.

Artikel 2 - Näringsidkarens identitet
Namn på näringsidkaren: Salontotal.se / Trading Toppers B.V.
Registrerad adress: Kronenweg 2, 7051 HX Varsseveld, Nederländerna.
Telefonnummer: +31 (0) 88 4554565
E-postadress: service@salontotal.se
Handelskammarens nummer (NL): 62766066
Momsregistreringsnummer (NL): NL854948843B01
Momsregistreringsnummer (GB): GB369413965
Momsregistreringsnummer (CH): CHE-395.650.126

Artikel 3 - Tillämplighet

 1. Dessa allmänna villkor ska tillämpas på alla erbjudanden från en näringsidkare och på alla distansavtal som har ingåtts mellan en näringsidkare och en konsument.
 2. Innan ett distansavtal ingås ska texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligen möjligt ska näringsidkaren innan distansavtalet ingås ange på vilket sätt de allmänna villkoren finns tillgängliga för granskning i näringsidkarens lokaler och att de ska skickas kostnadsfritt till konsumenten så snabbt som möjligt på konsumentens begäran.
 3. Om distansavtalet ingås elektroniskt ska konsumenten, i motsats till vad som sägs i föregående stycke och innan distansavtalet ingås, få texten till dessa allmänna villkor elektroniskt, på ett sådant sätt att konsumenten lätt kan lagra dem på en varaktig databärare. Om detta inte är rimligt möjligt ska näringsidkaren, innan distansavtalet ingås, ange var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de på konsumentens begäran ska skickas till konsumenten utan kostnad, antingen elektroniskt eller på annat sätt.
 4. Om särskilda produkt- eller tjänstebaserade villkor gäller utöver dessa allmänna villkor, ska andra och tredje stycket tillämpas analogt och konsumenten kan alltid åberopa det tillämpliga villkor som är mest förmånligt för honom eller henne i händelse av oförenliga allmänna villkor.

Artikel 4 - Erbjudandet

 1. Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller är förenat med villkor ska detta uttryckligen anges i erbjudandet.
 2. Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter, det digitala innehållet och/eller de tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om näringsidkaren använder sig av illustrationer ska dessa vara en sann representation av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Näringsidkaren är inte bunden av uppenbara fel eller misstag i erbjudandet.
 3. Varje erbjudande innehåller information som klargör för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är kopplade till att acceptera erbjudandet.

Artikel 5 - Kontraktet

 1. Avtalet kommer att ingås, med förbehåll för vad som anges i punkt 4, vid den tidpunkt då konsumenten accepterar erbjudandet och de villkor som anges i erbjudandet har uppfyllts.
 2. Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt ska näringsidkaren omedelbart bekräfta mottagandet av erbjudandet elektroniskt. Konsumenten kan häva avtalet så länge som näringsidkaren inte har bekräftat detta godkännande.
 3. Om avtalet ingås elektroniskt ska näringsidkaren vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra den elektroniska överföringen av uppgifter och garantera en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt ska näringsidkaren vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.
 4. Näringsidkaren kan - inom lagstadgade ramar - få information om konsumentens förmåga att fullgöra sina betalningsskyldigheter samt om fakta och faktorer som är viktiga för att distansavtalet ska kunna ingås på ett ansvarsfullt sätt.
 5. Om denna undersökning ger näringsidkaren goda skäl att vägra ingå avtalet har han rätt att med motivering avvisa en beställning eller ansökan eller att ställa särskilda villkor för genomförandet av den.
 6. Näringsidkaren ska senast vid leverans av en vara, en tjänst eller ett digitalt innehåll skicka följande information till konsumenten, skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra den på ett tillgängligt varaktigt medium:
  adressen till näringsidkarens kontor där konsumenten kan lämna in klagomål;
 7. Villkoren för att konsumenten ska kunna utnyttja ångerrätten och hur detta ska ske, eller en tydlig förklaring om att ångerrätten inte kan utnyttjas;
 8. Information om garantier och befintlig service efter försäljning;
 9. Priset, inklusive alla skatter på produkten, tjänsten eller det digitala innehållet, leveranskostnader i den mån de är tillämpliga, och sättet för betalning, leverans eller genomförande av distansavtalet;
 10. Kraven för uppsägning av avtalet, om avtalets varaktighet överstiger ett år eller om det är obestämt;
 11. Om konsumenten har ångerrätt, en förlaga till formuläret för ångerrätt.
 12. Om det är fråga om ett avtal med förlängd löptid gäller bestämmelsen i föregående stycke endast den första leveransen.

Artikel 6 - Ångerrätt
Vid leverans av produkter

 1. Vid köp av produkter har konsumenten rätt att utan att ange skäl häva avtalet under en period av minst 14 dagar. Näringsidkaren har rätt att fråga konsumenten om skälet till upplösningen, men konsumenten är inte skyldig att ange skälen.
 2. Den period som anges i punkt. 1 börjar dagen efter det att konsumenten, eller en tredje part som konsumenten utsett och som inte är transportör, har tagit emot produkten, eller:
  a. om konsumenten har beställt flera produkter: den dag då konsumenten, eller en tredje part som utsetts av konsumenten, tog emot den sista produkten. Näringsidkaren får vägra en enda beställning av flera produkter med olika leveransdatum, förutsatt att han tydligt informerade konsumenten om detta före beställningen.
  b. Om leveransen av en produkt omfattar olika leveranser eller delar: den dag då konsumenten, eller en tredje part som utsetts av konsumenten, mottog den sista leveransen eller den sista delen;
  c. vid avtal om regelbunden leverans av produkter under en viss period: den dag då konsumenten, eller en tredje part som utsetts av konsumenten, tog emot den sista produkten.

Vid leverans av tjänster och digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett materiellt medium:

 1. En konsument har rätt att utan motivering häva ett avtal om leverans av digitalt innehåll som inte levereras på ett materiellt medium under en period på minst 14 dagar. Näringsidkaren har rätt att fråga konsumenten om skälet till upplösningen, men konsumenten är inte skyldig att ange skälen.
 2. Den period som anges i punkt. 3 börjar löpa dagen efter det att avtalet ingicks.

Förlängd ångerfrist för produkter, tjänster och digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett materiellt medium i det fall att konsumenten inte informerats om ångerrätten:

 1. Om näringsidkaren inte gav konsumenten den lagstadgade informationen om ångerrätten eller om förlagan inte tillhandahölls, löper ångerfristen ut tolv månader efter utgången av den ursprungligen fastställda ångerfristen på grundval av de föregående punkterna i denna artikel.
 2. Om näringsidkaren har gett konsumenten den information som avses i föregående stycke inom tolv månader efter den ursprungliga ångerfristens början ska ångerfristen upphöra 14 dagar efter den dag då konsumenten fick informationen.

Artikel 7 - Konsumenternas skyldigheter under ångerfristen

 1. Under ångerfristen ska konsumenten behandla produkten och dess förpackning med omsorg. Han får endast packa upp eller använda produkten i den mån det är nödvändigt för att bedöma produktens art, egenskaper och effekt. Utgångspunkten här är att konsumenten endast får hantera och inspektera produkten på samma sätt som i en butik.
 2. Konsumenten är endast ansvarig för den devalvering av produkten som är en följd av att han hanterar produkten på annat sätt än vad som är tillåtet enligt punkt 2.
 3. Konsumenten är inte ansvarig för produktens värdeminskning om näringsidkaren inte gav honom all den information om ångerrätten som är lagstadgad innan avtalet ingicks.

Artikel 8 - Konsumenter som utnyttjar sin ångerrätt och de kostnader som detta medför

 1. En konsument som vill utöva sin ångerrätt ska underrätta näringsidkaren om detta inom ångerfristen, med hjälp av förlagan till formuläret för ångerrätt eller på något annat otvetydigt sätt.
 2. Så snabbt som möjligt, dock senast 14 dagar efter den dag för anmälan som avses i punkt 2.2.1, ska konsumenten lämna in en anmälan. 1, ska konsumenten återlämna produkten eller överlämna den till näringsidkaren (eller en företrädare för näringsidkaren). Detta är inte nödvändigt om näringsidkaren har erbjudit sig att själv hämta produkten. Konsumenten har under alla omständigheter iakttagit tidsfristen för återlämnande av varor om han eller hon skickar tillbaka produkten innan ångerfristen har löpt ut.
 3. Konsumenten returnerar produkten med alla relevanta tillbehör, om det är rimligt möjligt i ursprungligt skick och i originalförpackning, och i enlighet med de rimliga och tydliga instruktioner som näringsidkaren har gett.4
 4. Risken och bevisbördan för att utöva ångerrätten korrekt och i tid ligger på konsumenten.
 5. Konsumenten står för de direkta kostnaderna för att returnera produkten. Om näringsidkaren inte har förklarat att konsumenten ska stå för dessa kostnader eller om näringsidkaren visar att han eller hon är villig att själv stå för dessa kostnader, ska konsumenten inte vara skyldig att stå för kostnaderna för att returnera varan.
 6. Om konsumenten utövar sin ångerrätt efter att först uttryckligen ha begärt att den tillhandahållna tjänsten eller leveransen av gas, vatten eller el som inte är förberedd för försäljning ska utföras i en begränsad volym eller i en viss mängd under ångerperioden, ska konsumenten vara skyldig näringsidkaren en summa pengar som motsvarar den andel av avtalet som näringsidkaren har uppfyllt vid tidpunkten för ångerrätten, jämfört med om avtalet hade uppfyllts helt och hållet.
 7. Konsumenten ska inte ha några kostnader för att utföra tjänster eller leverera vatten, gas eller el som inte är förberedda för försäljning - i en begränsad volym eller kvantitet - eller för att leverera centralvärme i staden, om:
 8. näringsidkaren inte har tillhandahållit konsumenten den lagstadgade obligatoriska informationen om ångerrätten, de kostnader som ska betalas i händelse av ångerrätt eller förlagan till formuläret för ångerrätt, eller
 9. konsumenten inte uttryckligen har frågat om huruvida tjänsten eller leveransen av gas, vatten, el eller centralvärme kan påbörjas under ångerfristen.
 10. Konsumenten ska inte bära några kostnader för hela eller delar av leveransen av digitalt innehåll som inte levereras på ett materiellt medium, om:
 11. konsumenten före leveransen inte uttryckligen har samtyckt till att påbörja fullgörandet av avtalet före utgången av ångerfristen;
 12. han inte har erkänt att han har förlorat sin ångerrätt när han gav sitt tillstånd, eller
 13. näringsidkaren försummade att bekräfta konsumentens uttalande.
 14. Om konsumenten utövar sin ångerrätt ska alla kompletterande avtal upplösas rättsligt.

Artikel 9 - Aktörernas skyldigheter vid återkallelse

 1. Om näringsidkaren gör det möjligt för konsumenten att förklara sitt ångertagande på elektronisk väg, ska näringsidkaren efter att ha mottagit en sådan förklaring skicka en omedelbar bekräftelse på mottagandet.
 2. Näringsidkaren ersätter konsumenten omedelbart med alla betalningar, inklusive eventuella leveranskostnader som näringsidkaren tagit ut för den returnerade produkten, dock senast inom 14 dagar efter den dag då konsumenten anmälde sin ångerrätt. Utom i de fall då näringsidkaren har erbjudit sig att själv hämta produkten kan näringsidkaren skjuta upp återbetalningen tills han har mottagit produkten eller tills konsumenten bevisar att han har returnerat produkten, beroende på vilket som inträffar först.
 3. Vid eventuell återbetalning ska näringsidkaren använda samma betalningsmetod som konsumenten ursprungligen använde, om inte konsumenten samtycker till en annan metod. Återbetalningen är kostnadsfri för konsumenten.
 4. Om konsumenten har valt ett dyrt leveranssätt framför det billigaste standardleveranssättet behöver näringsidkaren inte återbetala merkostnaderna för det dyrare sättet.

Artikel 10 - Förhindrande av ångerrätt
Näringsidkaren kan utesluta ångerrätten för följande produkter och tjänster, men endast om näringsidkaren tydligt har angett detta i samband med erbjudandet, eller åtminstone i god tid innan avtalet ingås:

 1. Produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som näringsidkaren inte har något inflytande över och som kan inträffa inom ångerfristen;
 2. Kontrakt som ingås vid en offentlig auktion. En offentlig auktion definieras som en försäljningsmetod där en näringsidkare erbjuder produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster på en auktion under ledning av en auktionsförrättare och där den vinnande köparen är skyldig att köpa produkterna, det digitala innehållet och/eller tjänsterna;
 3. Tjänsteavtal, efter det att tjänsten har slutförts helt och hållet, men endast om:
 4. genomförandet påbörjades med konsumentens uttryckliga samtycke i förväg, och
 5. konsumenten förklarade sig ha förlorat sin ångerrätt så snart näringsidkaren hade fullgjort avtalet i sin helhet;
 6. Paketresor, semesterpaket och paketresor enligt artikel 7:500 BW och avtal om persontransporter;
 7. Tjänsteavtal som ger tillgång till logi, om avtalet redan föreskriver ett visst datum eller en viss period för genomförandet och annat än för logi, transport av varor, biluthyrning och catering;
 8. Avtal om fritidsaktiviteter, om avtalet redan innehåller ett visst datum eller en viss period för genomförandet;
 9. Produkter som tillverkas enligt konsumentens specifikationer, som inte är prefabricerade och som har tillverkats på grundval av konsumentens specifika val eller beslut eller som är klart avsedda för en specifik person;
 10. Produkter som är utsatta för snabb förruttnelse eller har begränsad hållbarhet;
 11. Förseglade produkter som av hälsoskydds- eller hygienskäl är olämpliga att återlämna och vars försegling har brutits efter leveransen;
 12. Produkter som på grund av sin natur oåterkalleligt har blandats med andra produkter;
 13. Alkoholhaltiga drycker vars pris avtalades när avtalet ingicks, men vars leverans inte kan ske förrän efter 30 dagar och vars faktiska värde beror på marknadsfluktuationer som näringsidkaren inte har något inflytande över;
 14. Förseglade ljud-/videoinspelningar och datorutrustning vars försegling har brutits efter leveransen;
 15. Leverans av digitalt innehåll på annat sätt än på ett materiellt medium, men endast om:
 16. leveransen påbörjades med konsumentens uttryckliga samtycke i förväg, och
 17. konsumenten förklarade att detta innebar att han förlorade sin ångerrätt.

Artikel 11 - Priset

 1. Under den giltighetstid som anges i erbjudandet får priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte höjas, med undantag för prisändringar av momstullar.
 2. I motsats till vad som sägs i föregående punkt får näringsidkaren erbjuda produkter eller tjänster till rörliga priser i de fall då dessa priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som näringsidkaren inte har något inflytande över. Erbjudandet måste hänvisa till denna koppling till fluktuationer och till det faktum att alla priser som nämns är rekommenderade priser.
 3. Prishöjningar inom tre månader efter det att avtalet ingåtts är endast tillåtna om de är en följd av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter.
 4. Prishöjningar mer än 3 månader efter det att avtalet ingåtts är endast tillåtna om näringsidkaren har föreskrivit detta och:
 5. de är en följd av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter, eller
 6. konsumenten har rätt att säga upp avtalet den dag då prishöjningen träder i kraft.
 7. De priser som anges i erbjudanden om produkter eller tjänster inkluderar moms.

Artikel 12 - Uppfyllande av kontraktet och extra garanti

 1. Näringsidkaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna uppfyller avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och/eller användbarhet samt de lagstadgade bestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter som gällde den dag då avtalet ingicks. Om så överenskommits garanterar näringsidkaren också att produkten är lämplig för annan än normal användning.
 2. Ett extra garantiarrangemang som erbjuds av näringsidkaren, tillverkaren eller importören kan aldrig påverka de lagstadgade rättigheter och krav som en konsument kan göra gällande mot näringsidkaren på grundval av avtalet om näringsidkaren inte har uppfyllt sin del av avtalet.
 3. En extra garanti definieras som varje åtagande från en näringsidkare, dennes leverantör, importör eller tillverkare som ger konsumenten rättigheter eller anspråk utöver dem som föreskrivs i lag för det fall att näringsidkaren inte uppfyller sin del av avtalet.

Artikel 13 - Försörjning och genomförande

 1. Näringsidkaren ska iaktta största möjliga omsorg när han tar emot och genomför beställningar av produkter och när han bedömer ansökningar om tillhandahållande av tjänster.
 2. Som leveransort anses den adress som konsumenten meddelar företaget.
 3. Med beaktande av det som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor ska företaget genomföra accepterade beställningar med effektiv skyndsamhet, dock senast inom 30 dagar, om inte en annan leveranstid har avtalats. Om leveransen försenas eller om leveransen inte kan genomföras, eller endast delvis, ska konsumenten informeras om detta senast 30 dagar efter det att beställningen gjordes. I detta fall har konsumenten rätt att kostnadsfritt häva avtalet och rätt till eventuellt skadestånd.
 4. Efter upplösning i enlighet med föregående stycke ska näringsidkaren omedelbart återbetala konsumenten det belopp som han eller hon har betalat.
 5. Risken för skada och/eller förlust av produkter ligger på näringsidkaren fram till den tidpunkt då produkten levereras till konsumenten eller en företrädare som konsumenten tidigare utsett och meddelat näringsidkaren, om inte annat uttryckligen har avtalats.

Artikel 14 - Transaktioner med förlängd löptid: löptid, uppsägning och förlängning
Uppsägning

 1. Konsumenten har alltid rätt att säga upp ett avtal på obestämd tid som ingåtts för regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster, med förbehåll för de överenskomna uppsägningsreglerna och en uppsägningstid som inte överstiger en månad.
 2. Konsumenten har alltid rätt att säga upp ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster vid utgången av den tidsbegränsade perioden, med iakttagande av de överenskomna uppsägningsreglerna och med en uppsägningstid på högst en månad.
 3. När det gäller avtal som beskrivs i de två första styckena kan konsumenten:

- säga upp dem när som helst och inte vara begränsad till uppsägning vid en viss tidpunkt eller under en viss period;

- säga upp dem på samma sätt som när de ingicks;

- alltid säga upp dem med samma uppsägningstid som näringsidkaren.

Förlängning

 1. Ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster får inte automatiskt förlängas eller förnyas för en bestämd tidsperiod.
 2. Med avvikelse från vad som sägs i föregående stycke får ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar eller tidskrifter automatiskt förlängas med en bestämd period som inte överstiger tre månader, om konsumenten har rätt att säga upp det förlängda avtalet mot slutet av förlängningen med en uppsägningstid som inte överstiger en månad.
 3. Ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av varor eller tjänster får endast förlängas automatiskt på obestämd tid om konsumenten alltid har rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid på högst en månad och, när det gäller avtal om regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar eller tidskrifter som sker mindre än en gång per månad, med en uppsägningstid på högst tre månader.
 4. Ett tidsbegränsat avtal om regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar och tidskrifter (provabonnemang eller introduktionsabonnemang) kommer inte att förlängas automatiskt och kommer automatiskt att upphöra vid provperiodens eller introduktionsperiodens slut.

  Varaktighet
 5. Om den fasta löptiden för ett avtal är längre än ett år har konsumenten efter ett år alltid rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid på högst en månad, såvida det inte är rimligt och rättvist att det skulle vara oacceptabelt att säga upp avtalet i förtid.

Artikel 15 - Betalning

 1. Om inget annat datum anges i avtalet eller i de kompletterande villkoren ska konsumenten betala de belopp som han eller hon ska betala inom 14 dagar efter det att ångerfristen har börjat löpa eller, om ingen ångerfrist har fastställts, inom 14 dagar efter det att avtalet har ingåtts. När det gäller ett avtal om tillhandahållande av en tjänst börjar denna 14-dagarsfrist löpa dagen efter det att konsumenten fick bekräftelse på avtalet.
 2. Vid försäljning av produkter till konsumenter får det i de allmänna villkoren aldrig föreskrivas en förskottsbetalning på mer än 50 %. Om förskottsbetalning föreskrivs kan konsumenten inte åberopa några som helst rättigheter i samband med genomförandet av beställningen eller tjänsten eller tjänsterna i fråga innan den föreskrivna förskottsbetalningen har gjorts.
 3. Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera till näringsidkaren om eventuella felaktigheter i de betalningsuppgifter som lämnats eller uppgivits.
 4. Om en konsument underlåter att fullgöra sin betalningsskyldighet i tid, efter det att näringsidkaren har informerat konsumenten om den sena betalningen, har konsumenten 14 dagar på sig att fullgöra sin betalningsskyldighet. Om betalning inte sker inom denna 14-dagarsperiod ska lagstadgad ränta betalas på det utestående beloppet och näringsidkaren har rätt att ta ut skäliga utomrättsliga inkassokostnader som han har ådragit sig. Dessa inkassokostnader uppgår till högst: 15 % av obetalda belopp upp till 2 500 euro, 10 % över nästa 2 500 euro och 5 % över nästa 5 000 euro, med ett minimum på 40 euro. Näringsidkaren kan göra avvikelser från dessa belopp och procentsatser som är fördelaktiga för konsumenten.

Artikel 16 - Klagomålsförfarandet

 1. Näringsidkaren har ett klagomålsförfarande som har fått tillräcklig publicitet och kommer att behandla ett klagomål i enlighet med detta förfarande.
 2. En konsument som har upptäckt brister i genomförandet av ett avtal ska utan dröjsmål lämna in eventuella klagomål till näringsidkaren i sin helhet och med tydliga beskrivningar.
 3. Klagomål som lämnas in till näringsidkaren ska besvaras inom 14 dagar, räknat från dagen för mottagandet. Om det förväntas att ett klagomål kommer att kräva en längre handläggningstid ska näringsidkaren svara inom 14 dagar, bekräfta mottagandet och ange när konsumenten kan förvänta sig ett mer utförligt svar.
 4. Ett klagomål om en produkt, en tjänst eller näringsidkarens tjänster kan också lämnas in via ett klagomålsformulär på konsumentsidan på webbplatsen Thuiswinkel.org, www.thuiswinkel.org.

Klagomålet skickas då både till den berörda näringsidkaren och till Thuiswinkel.org.

 1. Konsumenten bör ge näringsidkaren en tidsfrist på minst fyra veckor för att lösa klagomålet i gemensamt samråd. Efter denna tidsperiod blir klagomålet en tvist som omfattas av systemet för tvistlösning.

Artikel 17 - Tvister

 1. Avtal som ingås mellan en näringsidkare och en konsument och som omfattas av dessa allmänna villkor omfattas endast av nederländsk lag.
 2. Tvister mellan en konsument och en näringsidkare om ingående eller genomförande av avtal om produkter och tjänster som ska levereras av näringsidkaren kan av konsumenten eller näringsidkaren hänskjutas till Thuiswinkel Disputes Committee, P.O. Box 90600, 2509 LP i Haag (www.sgc.nl), med iakttagande av vad som anges nedan.
 3. Tvistenämnden kommer endast att behandla en tvist om konsumenten först och utan dröjsmål framfört sitt klagomål till näringsidkaren.
 4. Om klagomålet inte leder till en lösning, ska tvisten lämnas in till tvistlösningskommittén senast 12 månader efter det att konsumenten lämnade in klagomålet till näringsidkaren.
 5. Om en konsument vill hänskjuta en tvist till tvistlösningskommittén är näringsidkaren bunden av detta val. Konsumenten bör helst informera näringsidkaren först.
 6. Om en näringsidkare vill hänskjuta en tvist till tvistlösningskommittén ska konsumenten på skriftlig begäran av näringsidkaren ange om han eller hon är avtalsbunden eller om han eller hon föredrar att tvisten behandlas av den behöriga domstolen. Om konsumenten inte meddelar näringsidkaren sitt val inom fem veckor har näringsidkaren rätt att hänskjuta tvisten till behörig domstol.
 7. Tvistenämndens avgöranden ska omfattas av de villkor som anges i tvistlösningskommitténs reglemente. Tvistenämndens beslut har formen av bindande råd.
 8. Tvistenämnden kommer inte att behandla en tvist - eller kommer att avbryta sitt ingripande - om näringsidkaren har beviljats betalningsinställelse, gått i konkurs eller faktiskt har avbrutit sin affärsverksamhet innan nämnden har behandlat tvisten vid ett sammanträde och fattat ett slutgiltigt beslut.
 9. Om det vid sidan av Thuiswinkel-tvistnämnden finns en annan behörig tvistnämnd som är erkänd eller som är ansluten till Stiftelsen för konsumenttvister (SGC) eller Klagoinstitutet för finansiella tjänster (Kifid), ska Thuiswinkel-tvistnämnden företrädesvis vara behörig för tvister som huvudsakligen rör försäljningsmetoden eller tillhandahållande av tjänster på distans. För alla andra tvister ska detta vara den andra tvistlösningskommittén som erkänns av SGC eller är ansluten till Kifid.

Artikel 18 - Garanti för filialer

 1. org garanterar att medlemmarna fullgör sina skyldigheter i samband med bindande råd som de har ålagts av Thuiswinkel Disputes Committee, såvida inte medlemmen beslutar sig för att ta upp det bindande rådet till prövning i en domstol inom två månader efter datumet för rådet. Om en domstol kontrollerar garantin upphör upphävandet av garantin och garantin träder i kraft igen när domstolens beslut blir slutgiltigt och slutgiltigt, varigenom domstolen har förklarat att det bindande rådet har bindande verkan. Thuiswinkel.org kommer att betala upp till ett maximalt belopp på 10 000 euro per bindande råd till konsumenten. Vid belopp som överstiger 10 000 euro per bindande råd kommer summan på 10 000 euro att betalas ut. Om beloppet är högre än 10 000 euro är Thuiswinkel.org skyldig att vidta rimliga och lämpliga åtgärder för att förmå medlemmen att uppfylla det bindande rådet.
 2. Tillämpning av denna garanti förutsätter att konsumenten lämnar in ett skriftligt överklagande till Thuiswinkel.org och överlåter sin fordran på näringsidkaren till Thuiswinkel.org. Om fordran på näringsidkaren överstiger 10 000 euro kommer konsumenten att erbjudas möjligheten att överföra sin fordran på näringsidkaren över 10 000 euro till Thuiswinkel.org, varefter denna organisation kommer att driva betalning av fordran i domstol på egen hand och på egna kostnader.

Artikel 19 - Kompletterande eller andra bestämmelser
Tilläggsbestämmelser eller bestämmelser som skiljer sig från dessa allmänna villkor får inte vara till nackdel för konsumenten och bör registreras skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra dem på ett lättillgängligt sätt på ett varaktigt medium.

Artikel 20 - Ändring av de allmänna villkoren för Thuiswinkel.org

 1. org kommer att ändra dessa allmänna villkor endast efter samråd med konsumentföreningen.
 2. Ändringar av dessa allmänna villkor kommer att träda i kraft först efter det att de har offentliggjorts på lämpligt sätt, under förutsättning att om ändringarna gäller under ett erbjudandes giltighetstid, kommer den bestämmelse som är mest fördelaktig för konsumenten att ha företräde.
  Thuiswinkel.org
  P.O. Box 7001, 6710 CB EDE, Nederländerna.

Rättigheter kan endast härledas på grundval av den nederländska versionen av dessa allmänna villkor.

 

Tillägg I: Förlaga till blankett för ångerrätt

Förlaga till blankett för ångerrätt

(Denna blankett ska endast fyllas i och skickas tillbaka om du vill frånträda avtalet)

 - Till:       [näringsidkarens namn]

[näringsidkarens geografiska adress]

[näringsidkarens faxnummer, om sådant finns].

[näringsidkarens e-postadress eller elektroniska adress].


- Jag/vi* informerar dig härmed om att, när det gäller vårt avtal om

Försäljning av följande produkter: [beskrivning av produkten}*

Leverans av följande digitala innehåll: [beskrivning av det digitala innehållet]*

Leverans av följande tjänst: [beskrivning av tjänsten]*

 

Jag/vi* utnyttjar vår ångerrätt.
 

- Beställd den*/mottagen den* [datum för beställning av tjänster eller mottagande av varor].

- [konsumentens/konsumenternas namn]

- [Konsumentens/konsumenternas adress]

- [Konsumentens/konsumenternas underskrift] (endast om denna blankett lämnas in på papper)

 
*Raderar eller lämnar kompletterande uppgifter, i förekommande fall.

att ansöka

nytt på salontotal.se

glömt ditt lösenord?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du kommer att få den en gång i veckan och du kommer att vara uppdaterad om de senaste produkterna, rabattkoderna och tips & tricks på en gång. Och det allra bästa? 25 kr rabatt om du registrerar dig!

Glömt ditt lösenord?

Ange din e-postadress nedan. Vi skickar ett nytt lösenord till dig.